1, Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hatálya

A jelen Tájékoztató célja, hogy a deltaprodukcio.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatói (a továbbiakban: Felhasználó) számára tájékoztatást nyújtson a weboldal használatával összefüggő adatkezelési tevékenységekről. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit. 

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalakon található hivatkozás vezet. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szervezetek, cégek adatkezeléseire, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből a Felhasználó a Weboldalról értesült.

2, Az Adatkezelő személye és tevékenysége

Név: Delta Produkció Kft.
Cím: 1119 Budapest, Than Károly u. 20
Adószáma: 11732899-2-43
E-mail:info@deltaprodukció.hu
Telefonszám: +36 30 5272463
Képviselő neve:
Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. Az Adatkezelő üzemelteti a Weboldalt, amely a Delta Produkció Kft. szolgáltatásainak ismertetésére, valamint, ezen szolgáltatások igénybevételének céljából jött létre.

3, Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

  • a Felhasználóval való kapcsolattartás;
  •  hírlevél küldése
  •  jegyértékesítés

4, Adatkezelési tevékenységek

Kapcsolatfelvétel a Lépjen velünk kapcsolatba oldalon
Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk (1) bek. a.) pontja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név (opcionális), e-mail cím (kötelező), üzenet
Az adatkezelés időtartama: a kért információ megadásához szükséges időtartam
Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az adatok hiányában a válaszadásra nincs mód.

Hírlevél küldése
Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában a felhasználó személyes adatait törli.

Az adatkezelés jogalapja
– A honlapon történő feliratkozás esetén: az érintett hozzájárulása. (A Rendelet 6. cikk (1) bek. a.) pontja) 
– A jegyértékesítő partner által átadott adatok esetén: az adatkezelő jogos érdeke

A kezelt adatok köre: e-mail cím
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig
Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az adatok hiányában hírlevél küldésére nincs mód.

Jegyértékesítéssel kapcsolatos adatkezelés
A jegyvásárlás az Interticket Kft. által működtetett www.jegy.hu oldalon lehetséges, az online jegyvásárlásra az Interticket Kft. adatkezelési szabályzata (https://www.jegy.hu/articles/655/adatkezelesi-tajekoztato vonatkozik.)

 

Cégnév: Interticket Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Váci út 99.

Honlap: www.jegy.hu

E-mail cím: jegy@jegy.hu

Telefonszám: +36-1-266-0000

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése, kapcsolattartás
A kezelt adatok köre: vezeték és keresztnév, telefonszám (opcionális, ha a vásárló az értesítések fogadásához megadja), e-mail cím, regisztrációkor megadott jelszó, házhozszállítás kérése esetén a megadott szállítási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, vevőkód, ajándékutalvány száma, kultúra utalvány száma.

A jegyértékesítés során az Interticket Kft. átadja az Adatkezelő számára a regisztráció, illetve a jegyvásárlás során megadott személyes adatokat, vagy azokhoz hozzáférést biztosít:.

Az Interticket Kft. a regisztráció során, illetve jegyvásárláskor megadott személyes adatokat (név, email-cím, lakcím, telefonszám, számlázási cím) átadja vagy azokhoz hozzáférést biztosít az Adatkezelő, mint a rendezvény szervezője részére abból a célból, hogy a rendezvény elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy a nézőt bármilyen szempontból érintő fontos körülményről közvetlenül és azonnali módon is tájékoztatást adhasson, illetve – az előadás elmaradása esetén – a jegyek visszaváltását vagy becserélését közvetlenül intézhesse, a vásárlót a rendezvényre beléptesse, valamint a szerződést teljesítse (az előadás megfelelő lebonyolítása). Az adatátadással az adott rendezvény szervezője önálló adatkezelővé válik az átadott adatok vonatkozásában.

Az Adatkezelő a regisztráció, illetve a jegyvásárlás során megadott email-címére küldött hírlevélben tájékoztatja az általa szervezett további rendezvényekről, programokról. E-mail címe és további adatai kezeléséhez adott hozzájárulását az info@deltaprodukcio.hu címre küldött levélben bármikor visszavonhatja. A hírlevélről az Ön címére küldött levelekben elhelyezett Leiratkozás szövegre kattintva is bármikor leiratkozhat.

5, Adattovábbítás

Az Adatkezelő köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Egyéb okból az Adatkezelő a Weboldal használatával kapcsolatban tudomására jutott személyes adatot nem továbbítja harmadik személynek.

6, Adatfeldolgozás – Külső szolgáltatók

A Weboldal üzemeltetése során az Adatkezelő Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozók
Web Szerver üzemeltetője: Dotroll Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5
IT eszközök beszállítása és üzemeltetője: Comprel Bt. 1135 Budapest, Jász utca 65.

Hírlevél: Sendinblue SAS – 7 rue de Madrid, 75008 Paris, France – www.sendinblue.com

7, Technikai adatok és cookie-k kezelése

Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes
adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Delta Produkció Kft által üzemeltetett weboldalon makrók/cookie-k („sütik”) működnek. Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső
webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen sütikről az
adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy sütik nélkül a Weboldal működése nem teljes értékű.

8, A Felhasználók jogai és érvényesítésük

Tájékoztatáshoz való jog
Ön jogosult világos, átlátható és érthető tájékoztatást kérni arról, hogy hogyan kezeljük személyes adatait és ezzel kapcsolatosan milyen jogai vannak. Jelen Adatkezelési tájékoztató is ezt a célt szolgálja.

Hozzáféréshez való jog
Jogosult társaságunktól visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, úgy jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog
Jogosult a pontatlan, vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését kérni.

Törléshez való jog
A törléshez való jog, más néven az „elfeledtetéshez való jog” biztosítja, hogy kérheti személyes adatainak törlését, amennyiben azok kezelése számunkra már nem feltétlenül szükséges, illetve egyéb más esetekben. Ez azonban nem jelent feltétlen törlési kötelezettséget. Társaságunk megtagadhatja a törlést, ha például jogszabály írja elő az adatok kezelését, vagy az adatok kezelésének más egyéb jogalapja, vagy jogszabályban meghatározott célja van.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Bizonyos helyzetekben jogosult személyes adatainak további kezelését korlátozni. Korlátozott adatkezelés esetén a tárolás kivételével adatait nem kezeljük. Az adatkezelés korlátozását kérő személyekről nyilvántartást vezetünk, hogy kérésüket a jövőben mindenkor tiszteletben tudjuk tartani.

Adathordozhatósághoz való jog
Jogosult az általunk kezelt bizonyos személyes adatairól másolatot kérni, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.

Tiltakozáshoz való jog
Jogosult bizonyos adatkezelések (például direkt marketing célú adatkezelés, amelyet társaságunk csak az Ön kifejezett beleegyezésével végezhet) ellen tiltakozni. Adatkezelési tevekénységeinkkel kapcsolatban az info@deltaprodukcio.hu címre vagy az adatkezelő székhelyére. 

A Felhasználó panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11..; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.
A Felhasználó jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

9, Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az
értesítésben foglalt tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni. A Felhasználó a következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos
rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

A jelen adatkezelési tájékoztató 2021.11.01-től hatályos.