A Delta Produkció előadásaira szóló jegyek értékesítésére, az előadások megtekintésére, valamint a Delta Produkció és a Látogató között a jegyvásárlással létrejött jogviszonyra vonatkozó egyéb feltételekre vonatkozó

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: „ÁSZF”)

 

Hatályos 2023. november 10. napjától

 

1. Általános rendelkezések

A szolgáltató adatai:

Név: Delta Produkció Kft.

Cím: 1119 Budapest, Than Károly u. 20

Adószáma: 11732899-2-43

E-mail:info@deltaprodukcio.hu

Telefonszám: +36 30 5272463

Jelen ÁSZF tartalmazza a Delta Produkció Kft. (továbbiakban: „Delta Produkció”) szolgáltató által a Delta Produkció játszóhelyein bemutatott előadásokra, egyéb rendezvényekre szóló jegyeinek  értékesítésére, az előadások megtekintésére, valamint a Delta Produkció és a Látogató között az előadásra szóló jegyvásárlással létrejött jogviszonyra, így a Jegyekkel kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre vonatkozó feltételeket.

A Delta Produkció a deltaprodukcio.hu weboldalon folyamatosan hozzáférhetővé teszi a jelen ÁSZF hatályos és archív verzióit a hatály pontos megjelölésével. Az ÁSZF módosításáról annak hatálybalépését megelőzően tájékoztatja a weboldal látogatóit, valamint a hírlevélre feliratkozókat.

A jelen ÁSZF rendelkezései a Delta Produkcióra kötelező érvényűek. A Látogató az előadásra szóló Jegy megvásárlásával vagy más jogcímen történő megszerzésével, illetve elfogadásával (a továbbiakban: „jegyvásárlás”) a jegyvásárlás időpontjától kezdve kötelező érvényűnek fogadja el.

Jelen ÁSZF hatálya a Delta Produkció által értékesített Jegyekre, illetve a Delta Produkció által bemutatott előadások megtekintésére terjed ki.

A jegyértékesítésre az adott előadás jegyeit a Delta Produkcióval kötött megállapodás alapján értékesítő szervezet (Jegyx1, Ligetplusz) általános szerződési feltételei megfelelően irányadóak.

 

2. Értelmező rendelkezések

2.1. Jegy: a Delta Produkció által vagy a Delta Produkció szervezésében megvalósuló előadás vagy egyéb rendezvény (a továbbiakban: Előadás) megtekintésére feljogosító dokumentum, a vásárlás módjától és a fizikai megjelenésétől függetlenül.

2.2. Előadás: prózai, zenés, táncos színpadi művek személyes előadóművészi teljesítménnyel, közönség jelenlétében történő nyilvános bemutatása.

2.3. Rendezvény: a Delta Produkció által szervezett vagy megvalósított, Előadásnak nem minősülő nyilvános vagy zártkörű esemény.

2.4. Játszóhely: a Delta Produkció által előzetesen meghatározott és közzétett helyszín, ahol az Előadásra vonatkozó Jegy bemutatásával az Előadás megtekinthető.

2.5. Vevő: a Delta Produkció által értékesített jegyet megvásárló természetes vagy jogi személy.

2.6 Látogató: az érvényes Jegyet az Előadás megtekintése céljából felhasználó természetes személy.

 

3. A szerződés tárgya

A Delta Produkció szervezésében megvalósuló Előadásokra szerződéses partnereknél vagy interneten keresztül lehet Jegyeket vásárolni. A Delta Produkció é jegyértékesítő partnerei által, azok értékesítési helyein és felületein megvásárlásra felkínált Jegyek, amelyek megvásárlásának és felhasználásának feltételeit a Delta Produkció a jelen ÁSZF-ben határozza meg.

 

4. Vételár és fizetési feltételek

4.1. A vételár a Jegyeken, valamint az adott Előadás adatlapján a jegyértékesítő partner felületén feltüntetett ár, amely tartalmazza a hatályos jogszabályokban megjelölt mértékű általános forgalmi adót is. A Delta Produkció a játszóhelyeire vonatkozó jegyárakat jogosult egyoldalúan módosítani.

4.2. A Vevő az aktuális jegyárakról az alábbi módon tájékozódhat:

– a Delta Produkció honlapján

– a jegyértékesítő partnerek honlapján

– a játszóhelyek jegypénztáraiban

4.3. A Jegyekért fizetendő ár kiegyenlítése a vásárlási folyamat során a jegyértékesítés módjától és a játszóhely, illetve a jegyértékesítést végző partner által kínált fizetési módtól függően készpénzzel, utalvánnyal vagy bankkártyával történhet, melyek közül Vevőnek lehetősége van választani. A Vevő a sikeres vásárlási folyamat végén jegypénztárban történő jegyvásárlás esetén papír alapú Jegyet, interneten történő váráslás esetén elektronikus bizonylatot kap, amelyet a jelen ÁSZF rendelkezései szerint jogosult felhasználni.

4.5. Amennyiben az Előadás megtekintése bizonyos korhatár alatt nem ajánlott, erről a Delta Produkció a korhatár megjelölésével az Előadás színlapján, az esemény adatlapján, valamint a jegyértékesítő felületen az Előadás adatlapján előzetesen tájékoztatja a Vevőt.

 

5. Vevő és Látogató jogai és kötelezettségei

5.1. Az adott Előadás megtekintéséhez a Látogatónak az Előadás kezdetekor a megtekinteni kívánt Előadásra érvényes Jeggyel kell rendelkeznie. A Látogató a Jegyét köteles annak érvényességének megvizsgálása céljából az erre feljogosított személynek bemutatni.

5.2. Az Előadás látogatására feljogosító Jegy – a névre szóló meghívó kivételével – szabadon átruházható. Az átruházással a Jegyet megszerző vagy azt elfogadó Látogató elfogadja, hogy az Előadás megvalósítására a jelen ÁSZF rendelkezései szerint kerül sor.

5.3. A  Jegy az azon feltüntetett Előadásra egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutató személyt.

5.4. Az érvényes Jeggyel rendelkező Látogató jogosult az adott Előadás játszóhelyén az Előadás előtt a kapunyitástól kezdődően tartózkodni, a kiszolgáló létesítményeket, berendezéseket használni, az Előadáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni. A Delta Produkció, illetve a játszóhely az egyes szolgáltatások igénybevételét jogosult díjazáshoz kötni.

5.5. A Delta Produkció tájékoztatja a Vevőt, hogy a Patrónus program résztvevőit a jegyvásárláskor, valamint az Előadásra való beléptetéskor előnyök, illetve kedvezmények illethetik, amelyekről a Delta Produkció a résztvevőket hírlevélben, vagy a Patreon, vagy a Facebook oldalán tájékoztatja.

5.6. A Látogató a Jegyén feltüntetett sor és székszámnak megfelelő helyen köteles helyet foglalni, kivéve ha a játszóhely nem helyre szóló jegyeket árusít. A megfelelő ülőhely elfoglalásában ültetők segítik a Látogatókat.

5.7. Az Előadásra késve érkező Látogató a helyét a megkezdődött előadás zavarása nélkül, kizárólag az ültető irányításával vagy kíséretében, vagy pedig – ha a hely az előadás megzavarása nélkül nem foglalható el – a szünetben foglalhatja el.

5.8. A Játszóhelyre bevihető tárgyakra, a ruhatár használatára vonatkozó szabályokat a Játszóhelyet működtető szervezet határozza meg, amelyeket a Látogató köteles betartani.

5.9. A Delta Produkció előadásait minden Látogató a saját felelősségére tekintheti meg. A Látogató köteles a Játszóhely helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket, és az épületet.

5.10. A Játszóhely területén hagyott értéktárgyakért a Delta Produkció nem vállal felelősséget.

5.11. Az Előadás alatt a kép- és hangrögzítő eszközök, valamint mobiltelefonok használata tilos. Amennyiben munkatársaink azt tapasztalják, hogy e tilalmat a Látogató megszegi, jogosultak a Látogatót a nézőtér elhagyására kötelezni. Ebben az esetben a Látogató a Jegy árának visszatérítésére nem jogosult.

5.12. A Játszóhelyekre biztonságra veszélyes, és/vagy a közönséget zavaró tárgyat, továbbá a nézőtérre ételt és italt – a védőital kivételével – bevinni tilos.

5.13. Rendkívüli esemény (pl. tűz, bombariadó) esetén a Látogató köteles betartani a Játszóhely dolgozóinak utasításait, valamint a Játszóhely kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni. A Játszóhely munkatársainak intézkedései a Látogatóra nézve kötelező érvényűek.

5.14. A Delta Produkció a műsor- és szereplőváltozás jogát fenntartja. A Delta Produkció minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az Előadás esetleges meghiúsulása esetén a Vevőt/Látogatót tájékoztassa és a Jegyek visszaváltását elősegítse.

Amennyiben a Delta Produkció az Előadást nem tudja az eredetileg meghirdetett időpontban megtartani, de az Előadás helyett későbbi időpontban pótelőadást tart az előadás pótidőpontjának kihirdetésétől számított 14 napon belül az eredeti Jegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása esetén van lehetőség a Jegy visszaváltására. A visszaváltás a Jegy teljes árán történik, a Jegy árán felül a Delta Produkció semmilyen további költség vagy kár megtérítésére nem köteles.

5.15. Az előadás elmaradása esetén a Delta Produkció ennek tényéről a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb az előadás megkezdése előtt 1 órával értesítést tesz közzé online felületein. Amennyiben a Vevő a Jegy vásárlása során megadja az e-mail címét, úgy erre az e-mai címre a Delta Produkció a fenti határidővel közvetlenül is értesítést küld. Amennyiben a változásról szóló közlés igazolhatóan megtörtént, úgy a közlemény megvalósultnak tekintendő. A felhívás nem ismeretéből eredő kárigény a Delta Produkcióval szemben nem érvényesíthető.

5.16. Amennyiben az Előadás elmaradását a Delta Produkció ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozza, és nem elvárható, hogy a körülményt a Delta Produkció elkerülje (pl. közlekedési, időjárási, egészségügyi vészhelyzet) a Delta Produkció a Jegyeket az 5.14. pont szabályai szerint visszaváltja, azonban a Vevő/Látogató a Jegy árán felül egyéb igény (kártérítés, sérelemdíj stb.) érvényesítésére nem jogosult.

5.17. A Delta Produkció fenntartja magának a jogot arra, hogy technikai, biztonsági, művészi, vagy egyéb, előre nem látott körülmény miatt, valamint a Patrónus program résztvevőinek nyújtott többlet szolgáltatás nyújtása érdekében meghatározott nézőtéri helyeket a Jegy megvásárlását követően a Látogatók, illetve a Látogatók adott köre elől elzárjon.

 

6. Az elállás joga

6.1. A Delta Produkció a megvásárolt Jegyeket – az 5.14. és 5.16. pontban foglalt kivétellel – nem váltja vissza. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (Rendelet) 29. §. (1) bekezdése l) pontja alapján az elállási jog, illetve felmondási jog nem gyakorolható, ha a szolgáltatás egy meghatározott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Erre tekintettel a jelen ÁSZF alapján történő jegyértékesítés tekintetében nem alkalmazandó a Rendelet 20. §-a szerinti, a fogyasztókat egyébként megillető elállási és felmondási jog.

6.2. A Jegyek visszaváltására műsorváltozás és az Előadás elmaradásának esetében van lehetőség.

6.3. Amennyiben Vevő a Jegyet online felületen vásárolta meg, úgy az elállásra az online felületet üzemeltető harmadik személy, illetve a Jegy értékesítőjének üzletszabályzata az irányadó. A Delta Produkció a weboldalon az Előadásra vonatkozó jegyvásárlási lehetőségnél irányítja át a vásárlót az adott jegyértékesítő szervezethez.

 

7. Adatvédelem

7.1. A Delta Produkció az értékesítés során vele közölt személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 sz. rendeletének („Rendelet”) szabályai szerint kezeli. A Delta Produkció részletes adatvédelmi tájékoztatóját és az érintetti jogokkal kapcsolatos tájékoztatás a https://www.deltaprodukcio.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ oldalon olvasható.

 

8. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

A Delta Produkció honlapján elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Delta Produkciót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Delta Produkció, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

 

9. Panaszkezelés

9.1. A Vevő/Látogató a jegyértékesítéssel, illetve az Előadás megvalósításával kapcsolatos panaszait, észrevételeit az alábbi helyen, elérhetőségeken jelezheti:

Cím: 1119 Budapest, Than Károly u. 20

E-mail: info@deltaprodukcio.hu

Telefonszám: +36 30 5272463

9.2. A Vevő/Látogató a jelen ÁSZF-ben részletezett szolgáltatással kapcsolatos panaszát szóban vagy írásban közölheti a Delta Produkcióval. A Delta Produkció a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vevő/Látogató a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Delta Produkció a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vevőnek/Látogatónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek/Látogatónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

9.3. Az írásbeli panaszt a Delta Produkció a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vevőnek/Látogatónak megküldi, elsősorban a Vevő/Látogató által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Delta Produkció indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Delta Produkció köteles a Vevőt/Látogatót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A Delta Produkció a Vevő/Látogató által a panasz bejelentésekor megadott személyes adatokat a panasz elbírálását követő 5 évig kezeli.

9.4. A panasz elutasítása esetén a Delta Produkció köteles a Vevőt/Látogatót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Delta Produkció a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

10. Egyéb, fogyasztóvédelmi igény-érvényesítési lehetőségek:

10.1. Fogyasztóvédelmi eljárás

A Vevő/Látogató fogyasztói jogainak megsértése esetén a jogsértéstől számított 3 éven belül jogosult kérelemmel fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el. (Elérhetőségek: http://www.kormanyhivatal.hu/

10.2. Bírósági eljárás

A Vevő/Látogató jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

10.3. Békéltető testületi eljárás

Amennyiben a Delta Produkció  a Vevő/Látogató panaszát elutasítja, a Vevő/Látogató jogosult az illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vevő/Látogató közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Vevő/Látogató erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Vevő/Látogató kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A Delta Produkciót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:

    • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
    • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
    • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
    • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
    • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
    • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
    • a testület döntésére irányuló indítványt,
    • a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Delta Produkció írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ, elérhetőségek a http://www.bekeltetes.hu weboldalon találhatók.

10.4. Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság által létrehozott https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints_hu honlapon a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül online rendezhetik. Ha panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

 

11. Jegyértékesítéssel kapcsolatos információk

A Delta Produkció az adott Előadásra vonatkozó jegyértékesítési információkat a weboldalán és közösségi oldalán az Előadás színlapján közli.

 

12. Záró rendelkezések

12.1. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében, valamint az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai az irányadók.

12.2. A jelen ÁSZF alkalmazásakor irányadó jogszabályok:

    • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
    • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
    • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
    • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet
    • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet
    • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXX. törvény
    • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
    • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)